نرم افزارهای تخصصی

آموزش جامع Maya 2015

آموزش جامع Maya 2015


قیمت محصول : 20,000 تومان


آموزش جامع Adobe Audition CC2 2014

آموزش جامع Adobe Audition CC2 2014


قیمت محصول : 18,000 تومان


آموزش جامع Autocad Electrical 2015

آموزش جامع Autocad Electrical 2015


قیمت محصول : 20,000 تومان


آموزش جامع PDMS 12

آموزش جامع PDMS 12


قیمت محصول : 20,000 تومان


آموزش جامع Hysys 8.3

آموزش جامع Hysys 8.3


قیمت محصول : 20,000 تومان


آموزش جامع  Altium Designer 2013

آموزش جامع Altium Designer 2013


قیمت محصول : 18,500 تومان


آموزش جامع Revit Structure 2015

آموزش جامع Revit Structure 2015


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش جامع Ansys 15

آموزش جامع Ansys 15


قیمت محصول : 18,500 تومان


آموزش جامع  Revit Architecture 2015

آموزش جامع Revit Architecture 2015


قیمت محصول : 18,900 تومانگروه هاي خبري