آموزش زبان

آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان هلندی به شیوه کانون زیان ایران

حاوی بیش از 200 درس با سطح بندیبیش از 400 ساعت آموزش به شیوه تعاملی


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان هندی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان هندی به شیوه کانون زیان ایران

حاوی بیش از 200 درس با سطح بندیبیش از 400 ساعت آموزش به شیوه تعاملی


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان عبری به شیوه کانون زبان ایران

آموزش زبان عبری به شیوه کانون زبان ایران

حاوی بیش از 200 درس با سطح بندیبیش از 400 ساعت آموزش به شیوه تعاملی


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان دانمارکی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان دانمارکی به شیوه کانون زیان ایران

نرم افزار زبان عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان چینی به شیوه کانون زیان ایران

(بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD )


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان اندولزی به شیوه کانون زبان ایران

آموزش زبان اندولزی به شیوه کانون زبان ایران

(بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD )


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان عربی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان عربی به شیوه کانون زیان ایران

حاوی بیش از 200 درس با سطح بندیبیش از 400 ساعت آموزش به شیوه تعاملی


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان اسپانیایی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان اسپانیایی به شیوه کانون زیان ایران

حاوی بیش از 200 درس با سطح بندیبیش از 400 ساعت آموزش به شیوه تعاملی


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان روسی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان روسی به شیوه کانون زیان ایران

نرم افزار زبان عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان ایتالیایی به شیوه کانون زیان ایران

نرم افزار زبان عرضه شده توسط این فروشگاه نیاز به نصب ندارد و کار با آن بسیار آسان است


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان آلمانی به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان آلمانی به شیوه کانون زیان ایران

(بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD )


قیمت محصول : 15,000 تومان


آموزش زبان فرانسه به شیوه کانون زیان ایران

آموزش زبان فرانسه به شیوه کانون زیان ایران

(بر اساس روشهای گفتاری و شنیداری و دیداری در قالب یک DVD )


قیمت محصول : 15,000 تومانگروه هاي خبري